GF-logo

Risbrokyrkans Församling
i Fagersta
Hela livets kyrka

Under en längre tid diskuterades att bilda en ny "Kyrka". Samtalen fördes mellan Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. På "Kyrkokonferensen" i maj 2012 fattades beslutet att bilda ett nytt kyrkosamfund där de nämnda ingår. Namnet på den nya kyrkan är Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan har ca 790 församlingar med ca 79.000 medlemmar och ca 140.000 betjänade. Equmeniakyrkan finns i hela landet, spridda från norr till söder. En av dessa är Risbrokyrkans Församling som bildades 1878 och fick då namnet Västanfors Missionsförsamling och hade sin första kyrka i Västanfors. 1978 byggde församlingen Risbrokyrkan, som ligger på Norrbyvägen 1 i Fagersta.

Risbrokyrkan är nu en del av Equmeniakyrkan i Sverige. Ordet kyrka betyder Herrens tillhörighet. Equmeniakyrkan vill på Guds uppdrag vara till för människors hela liv, hela livet med relationen till Gud, medmänniskor och övriga skapelsen hela livet med dess växlingar mellan glädje och sorg hela livet från litet barn till åldrad man eller kvinna hela livet med dess andliga och sociala behov.

Risbrokyrkan strävar efter att vara en öppen kyrka och inbjuder alla som söker gemenskap med Gud och människor. Varje människas Gudsrelation är personlig, men också något församlingen delar. Kärnan i kyrkans verksamhet är söndagens gudstjänst, men här finns också aktiviteter på vardagar. Se länkar i vänstra menyn under "Kyrkobladet Vinter".

I Risbrokyrkans församling är pastorstjänsten för närvarande vakant.
Övriga uppgifter i församlingen är förtroendeuppdrag och dessa utförs som oavlönat ideellt arbete.

Välkommen till Risbrokyrkan

Här finns gudstjänster, "Öppet Hus", musik, café,
äldreverksamhet m.m.
Här finns inga medlemsvillkor och all verksamhet
är givetvis öppen för alla.
Här finns inga färdiga svar, men många funderingar
och människor som tror och tvivlar.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Strict